Renta rodzinna dla wdowy po ukończeniu 50 lat. Kiedy przysługuje?

Czym jest renta rodzinna dla wdowy po ukończeniu 50 lat? Jakie są zasady przyznawania renty rodzinnej? Przeczytaj nasz artykuł i dowiedz się, na jakie świadczenia może liczyć wdowa lub wdowiec!
renta rodzinna dla wdowy po ukończeniu 50 lat

Zapamiętaj!

  • Renta rodzinna to świadczenie przysługujące rodzinie po śmierci osoby, która miała prawo do emerytury, renty lub innych świadczeń związanych z niezdolnością do pracy.
  • Renta rodzinna przysługuje współmałżonkowi (wdowie, wdowcowi) oraz dzieciom zmarłego rodzica.
  • Aby wdowa otrzymała rentę rodzinną po mężu, musi spełniać określone warunki, takie jak wiek, niezdolność do pracy, wychowywanie dziecka, wnuka niezdolnego do pracy lub samodzielnej egzystencji.
  • Wdowa może mieć prawo do renty także w przypadku rozwodu, separacji, jednak pod warunkiem otrzymywania alimentów od zmarłego małżonka.

Czym jest renta rodzinna?

Renta rodzinna to świadczenie przysługujące rodzinie po śmierci osoby, która w chwili śmierci miała prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy oraz po osobie ubezpieczonej, która spełniała warunki do pobierania emerytury lub renty chorobowej. Renta rodzinna przysługuje po także po osobie, która pobierała zasiłek przedemerytalny, świadczenie przedemerytalne, nauczycielskie świadczenie kompensacyjne. Renta rodzinna przysługuje zarówno współmałżonkowi (wdowa, wdowiec), jak i dzieciom zmarłego rodzica. Prawo zyskują zarówno dzieci własne, jak i przysposobione do ukończenia 16. roku życia lub 25 lat, jeśli nadal się uczą. Rentę rodzinną po zmarłym mogą otrzymać również inne dzieci, wnuki i rodzeństwo przyjęte na wychowanie co najmniej rok przed śmiercią ubezpieczonego. Czy renta rodzinna dla wdowy po ukończeniu 50 lat wiąże się z wieloma warunkami do spełnienia?

Renta rodzinna dla wdowy po ukończeniu 50 lat

Aby otrzymać rentę rodzinną po mężu, należy spełniać określone warunki. Renta wdowia wypłacana jest kobiecie, która pozostała w do dnia śmierci we wspólności małżeńskiej i która:

  • w chwili śmierci współmałżonka miała 50 lat lub była niezdolna do pracy;
  • ukończyła 50 lat lub stała się niezdolny do pracy już po śmierci współmałżonka, jednak nie później niż 5 lat od owdowienia albo od zaprzestania wychowywania dzieci;
  • wychowuje co najmniej jedno dziecko, wnuka uprawnionego do pobierania renty rodzinnej po zmarłym (do 16 lat lub do 18 dla uczących się);
  • opiekuje się dzieckiem całkowicie niezdolnym do pracy lub samodzielnej egzystencji.

Renta rodzinna dla wdowy. Co warto wiedzieć?

Jeśli owdowiała nie spełnia powyższych warunków, ale nie ma środków do życia (nie ma źródła utrzymania), wówczas może starać się o świadczenie. Renta będzie wypłacana przez rok od śmierci bliskiej osoby lub przez czas uczestnictwa w szkoleniu, które ma przygotować do podjęcia pracy zarobkowej, nie dłużej jednak niż przez 2 lata od śmierci współmałżonka.

Zobacz też:  Renta i emerytura - podstawowe informacje dla seniorów

Jeśli wdowa była rozwiedziona lub w chwili śmierci męża nie pozostawała z nim we spólności małżeńskiej, może skorzystać z prawa do renty w sytuacji, gdy miała prawo do alimentów z jego strony potwierdzone wyrokiem sądowym lub ugodą. Prawdo do świadczenia będzie mieć również wdowa rozwiedziona lub pozostająca w separacji, która udowodni, że otrzymywała od zmarłego alimenty na podstawie porozumienia.

Renta rodzinna dla wdowy po ukończeniu 50 lat. Wysokość renty rodzinnej

Ile wynosi renta rodzinna? Dla wdowy po ukończeniu 50 lat liczy się każdy grosz w trudnej sytuacji. ZUS musi przeanalizować i zbadać uprawnienia zmarłego do wszystkich świadczeń emerytalno-rentowych, do których mógł mieć prawo w chwili śmierci. Organ ustala rentę rodzinną po świadczeniu o najkorzystniejszej wysokości. Wysokość renty zależy od liczby osób uprawnionych do jej pobierania. I tak gdy należy się ona jednej osobie, jej wysokość wynosi 85% świadczenia zmarłego, gdy mają je pobierać dwie osoby, wynosi 90%, a jeśli co najmniej trzy osoby, świadczenie wynosi 95%. Renta rodzinna nie może wynosić mniej niż najniższa kwota rodzinna.

Czy renta rodzinna może być zmniejszona lub zawieszona?

Renta rodzinna może zostać zmniejszona lub zawieszona, jeśli osoba ją pobierająca osiąga przychód z tytułu zatrudnienia lub innej działalności, która podlega obowiązkowi ubezpieczenia. 

Prawo do renty zostanie zawieszone, jeśli przychód przekroczy 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. W sytuacji, gdy przychód będzie wyższy niż 70% przeciętnego wynagrodzenia, ale nie przekroczy 130%, renta rodzinna zostanie pomniejszona o kwotę przekroczenia (nie więcej niż o tzw. kwotę maksymalnego zmniejszenia). Renta rodzinna nie może wynosić mniej niż najniższa kwota rodzinna.

Podobne Tematy:
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Związane stanowiska