Jak długo przysługuje renta rodzinna wdowie? Kiedy świadczenie zostaje przyznane?

Renta rodzinna przysługuje po śmierci współmałżonka, który w chwili śmierci miał prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy, czy który spełniał warunki do przyznania tychże świadczeń. Jak długo przysługuje renta rodzinna wdowie? Przeczytaj!
jak długo przysługuje renta rodzinna wdowie

Zapamiętaj!

 • Renta rodzinna przysługuje po śmierci współmałżonka lub rodzica.
 • Wdowa może otrzymać rentę, jeśli spełnia określone warunki: pozostawanie we wspólności małżeńskiej, ukończenie 50 lat lub całkowita niezdolność do pracy.
 • Renta rodzinna przysługuje wdowie dożywotnio.
 • Wysokość renty rodzinnej zależy od liczby osób uprawnionych do jej pobierania i wynosi odpowiednio 85%, 90% lub 95% świadczenia zmarłego.
 • Aby otrzymać rentę rodzinną, należy złożyć wniosek do ZUS wraz z odpowiednimi dokumentami.

Kiedy wdowie przysługuje renta rodzinna?

Renta rodzinna jest świadczeniem, które można otrzymać po śmierci współmałżonka lub rodzica. Wdowa może otrzymać rentę po zmarłym mężu, jeżeli spełnia określone warunki:

 • do dnia śmierci pozostawała we wspólności małżeńskiej;
 • w chwili śmierci męża miała ukończone 50 lat lub była całkowicie niezdolna do pracy;
 • ukończyła 50 lat lub stała się niezdolna do pracy po śmierci współmałżonka, jednak nie później niż w ciągu 5 lat po jego śmierci;
 • wychowuje dziecko, wnuka, czy rodzeństwo uprawnione do pobierania renty po zmarłym;
 • opiekuje się dzieckiem całkowicie niezdolnym do pracy lub samodzielnej egzystencji, które jest uprawnione do pobierania renty rodzinnej.

Z prawa do renty po mężu może również skorzystać wdowa niepozostająca we wspólności małżeńskiej, jeśli w dniu śmierci współmałżonka miała prawo do alimentów ustalone na mocy ugody lub wyroku sądowego. Także wdowa rozwiedziona lub w separacji otrzymująca alimenty od zmarłego męża na drodze porozumienia, może starać się o przyznanie renty rodzinnej (musi udowodnić fakt wypłacania alimentów). 

Kiedy jeszcze wdowa ma prawo do renty po zmarłym mężu?

Zdarzają się sytuacje, w których wdowa otrzyma świadczenie z ZUS po zmarłym mężu, mimo niespełnienia wymienionych wyżej wymagań. Kiedy jest to możliwe? 

 • do renty rodzinnej uprawniona jest wdowa, która nie ma żadnego źródła utrzymania; świadczenie wypłacane jest przez rok;
 • renta wdowia wypłacana jest współmałżonce, która korzysta ze szkolenia przygotowującego ją do podjęcia pracy; Jak długo przysługuje renta rodzinna wdowie? Czas wypłaty takiego świadczenia to dwa lata.

Jak długo przysługuje renta rodzinna wdowie?

Renta po zmarłym mężu przysługuje wdowie dożywotnio. Jeśli jednak kobieta osiągnie wiek emerytalny (60 lat dla kobiet), może wystąpić z wnioskiem o przyznanie świadczenia emerytalnego. Trzeba jednak pamiętać, że nie ma możliwości pobierania dwóch świadczeń jednocześnie. Jeśli kwota naliczonej emerytury będzie niższa niż uzyskana renta, wdowa może zrezygnować z pobierania emerytury. ZUS będzie kontynuował (na życzenie wdowy) wypłatę renty rodzinnej po zmarłym małżonku. 

Zobacz też:  Emerytura z krus - ile wynosi, ile lat w KRUS, aby dostać emeryturę?

Jaka jest wysokość renty rodzinnej?

Wiesz już, jak długo przysługuje renta rodzinna wdowie. A ile wynosi? Najpierw ZUS zbada uprawnienia zmarłego do wszystkich świadczeń emerytalno-rentowych, a następnie ustali rentę po świadczeniu w najkorzystniejszej wysokości. Renta będzie wypłacana w wysokości 85% świadczenia zmarłego, jeśli do jej pobierania uprawniona jest jedna osoba. Jeśli renta rodzinna zostanie podzielona pomiędzy dwie osoby, jej wysokość wyniesie 90% świadczenia zmarłego, a jeżeli korzystają z niej co najmniej trzy osoby, wyniesie ona 95%. 

Jak otrzymać rentę rodzinną?

Aby otrzymać rentę rodzinną, należy złożyć stosowny wniosek do ZUS. Świadczenie to stworzone zostało z myślą o wdowach i wdowcach, a także dzieciach zmarłego. Zanim zaczniesz starać się o przyznanie renty rodzinnej, sprawdź, czy ci przysługuje. Poznaj warunki, jakie należy spełnić, by otrzymać wsparcie. Dobrze jest poznać przepisy i wiedzieć, komu przysługuje renta rodzinna po śmierci współmałżonka. 

Wniosek o rentę rodzinną można otrzymać w placówce ZUS lub pobrać ze strony internetowej. Do wniosku należy dołączyć niezbędne dokumenty. Różnią się one w zależności od tego, kto stara się o świadczenie. Jeśli jest to wdowa, musi przygotować dokument potwierdzający jej datę urodzenia, akt zgonu męża, odpis skrócony aktu małżeństwa, ewentualnie dokument potwierdzający prawo do alimentów.

ZUS przeprowadza analizę wniosku, ewentualnie przeprowadza postępowanie wyjaśniające, następnie ma 30 dni (od wyjaśnienia ostatniej okoliczności) na wydanie decyzji. W przypadku złożenia wniosku o rentę rodzinną do końca miesiąca następnego po miesiącu zgonu, prawo do świadczenia przysługuje od dnia zgonu współmałżonka.

Podobne Tematy:
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Związane stanowiska