Czy można pobierać jednocześnie zasiłek pielęgnacyjny i świadczenie pielęgnacyjne?

Czy można pobierać jednocześnie zasiłek pielęgnacyjny i świadczenie pielęgnacyjne? W poniższym tekście przedstawiamy kompleksowe informacje na ten temat. Oto co powinni wiedzieć opiekunowie osób z niepełnosprawnościami.
czy można pobierać jednocześnie zasiłek pielęgnacyjny i świadczenie pielęgnacyjne

Zapamiętaj!

  • Zasiłek pielęgnacyjny i świadczenie pielęgnacyjne to dwie różne formy wsparcia dla osób niepełnosprawnych i ich opiekunów.
  • Warto sprawdzić, czy istnieją wykluczenia co do ich pobierania, takie jak prawo do emerytury czy renty w przypadku świadczenia pielęgnacyjnego.
  • Złożenie wniosku o te świadczenia wymaga spełnienia określonych kryteriów i może wymagać konsultacji z ekspertem lub organem administracji.

Czy można pobierać jednocześnie zasiłek pielęgnacyjny i świadczenie pielęgnacyjne?

Czy można pobierać jednocześnie zasiłek pielęgnacyjny i świadczenie pielęgnacyjne? Stało się jednym z kluczowych pytań dla wielu opiekunów osób starszych i niepełnosprawnych. Zasiłek pielęgnacyjny oraz świadczenie pielęgnacyjne są dwoma różnymi formami wsparcia, które mają na celu wspieranie rodzin, gdzie występuje konieczność opieki nad niepełnosprawnym członkiem rodziny.

Są to jednak dwa różne świadczenia, których przyznanie wymaga spełnienia określonych przesłanek.

Czym jest zasiłek pielęgnacyjny?

Zasiłek pielęgnacyjny to forma wsparcia finansowego, przewidziana w polskim systemie zabezpieczenia społecznego, przeznaczona dla:

  • dzieci niepełnosprawnych;
  • osób powyżej 16. roku życia z orzeczeniem niepełnosprawności w stopniu znacznym;
  • osób powyżej 16. roku życia ze stwierdzeniem niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym, jeśli niepełnosprawność powstała przed ukończeniem 21. roku życia;
  • seniorom powyżej 75. roku życia.

Celem zasiłku jest częściowe pokrycie kosztów związanych z opieką i rehabilitacją. Dlatego nie przysługuje jeżeli osoba przebywa w całodobowej placówce opiekuńczej. Poza tym nie można go otrzymać, jeśli zostało orzeczone prawo do dodatku pielęgnacyjnego.

Komu przysługuje świadczenie pielęgnacyjne?

Prawo do pobierania świadczenia pielęgnacyjnego przysługuje osobom, które opiekują się bliskim wymagającym stałej pomocy innych osób z powodu niepełnosprawności powstałej wskutek wypadku lub choroby. Celem świadczenia jest pomoc rodzinom, w których poświęcenie czasu na opiekę nad członkiem rodziny o ograniczonych możliwościach funkcjonowania jest nieuniknione. Zasady korzystania z tej formy wsparcia reguluje ustawa o świadczeniach rodzinnych.

Aby ubiegać się o świadczenie pielęgnacyjne, trzeba być opiekunem osoby, u której niepełnosprawność powstała przed 18. urodzinami. Jeśli stało się to pomiędzy 18. a 25. rokiem życia, warunkiem koniecznym jest ówczesne kontynuowanie nauki w szkole lub na studiach wyższych. Poza tym opiekun musi zrezygnować z pracy zawodowej – nie może jej podjąć także później, ponieważ konsekwencją jest utrata tego świadczenia.

Zobacz też:  Jak zostać opiekunem osoby niepełnosprawnej dorosłej?

Jakie są konsekwencje łącznego pobierania świadczeń?

Czy można pobierać jednocześnie zasiłek pielęgnacyjny i świadczenie pielęgnacyjne? Według dostępnych informacji te dwa świadczenia nie wykluczają się wzajemnie. Warto jednak sprawdzić, kiedy świadczenie pielęgnacyjne nie przysługuje, ponieważ istnieje dużo wykluczeń, takich jak:

  • ustalone prawo do emerytury;
  • ustalone prawo do renty oraz renty rodzinnej z tytułu śmierci małżonka;
  • zasiłek lub świadczenie przedemerytalne itp.

Jak prawidłowo składać wnioski o świadczenia?

Aby złożyć wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego lub świadczenia pielęgnacyjnego, należy spełniać pewne kryteria, m.in. posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności. Wszystkie wnioski podlegają weryfikacji przez organy administracji, które mogą żądać dodatkowych dokumentów lub informacji. Należy to zrobić we właściwym dla miejsca zamieszkania urzędzie miasta lub gminy.

Złożenie wniosku nie gwarantuje przyznania świadczenia. W razie odmowy osoba ubiegająca się o wsparcie ma prawo do poznania uzasadnienia decyzji oraz możliwość odwołania się od niej.

Czy można pobierać jednocześnie zasiłek pielęgnacyjny i świadczenie pielęgnacyjne? Podsumowanie

Warto podkreślić, że system wsparcia dla opiekunów osób niepełnosprawnych jest skomplikowany i wymaga dokładnego zapoznania się z przepisami. Czy można pobierać jednocześnie zasiłek pielęgnacyjny i świadczenie pielęgnacyjne? W świetle dostępnych informacji nie jest niemożliwe. Każdy przypadek jest inny, dlatego zawsze warto skonsultować się z ekspertem w tej dziedzinie lub z odpowiednim organem administracji.

Podobne Tematy:
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Związane stanowiska