Czternasta emerytura – ile wyniesie, kto utrzyma?

senior

W Polsce funkcjonują dwa rodzaje systemów emerytalnych. Zarówno filary repartycyjne, jak i kapitałowe są narażone na ryzyko związane z rosnącym bezrobociem, naciskami politycznymi i starzeniem się społeczeństwa. Filary kapitałowe są bardziej stabilne wobec tych ryzyk, ale są wrażliwe na długotrwałą inflację i załamania na rynkach finansowych. Nowy polski system ma na celu złagodzenie tego ryzyka poprzez dywersyfikację ryzyka i podział obowiązkowych składek na różne części. Aktywa funduszu automatycznie stają się prywatne, gdy kwota obowiązkowych składek osiągnie określoną wysokość.

Aktywa funduszu Ofe automatycznie staną się prywatne

Polskie ministerstwo emerytur powiedziało w zeszłym miesiącu, że nie pracuje nad połączeniem lub nacjonalizacją funduszy OFE. Polska, licząca 38 milionów mieszkańców, jest szóstą co do wielkości gospodarką w Unii Europejskiej. Kraj ten pozbył się komunizmu w 1989 roku i dziś jest szóstą co do wielkości gospodarką Unii Europejskiej. W zeszłym roku centrystyczna koalicja straciła władzę na rzecz rządzącej partii PiS i przeniosła do państwowego systemu emerytalnego dług publiczny o wartości 150 miliardów złotych. Fundusze Ofe posiadają 80 procent udziałów w niektórych spółkach i odpowiadają za około 20 procent wartości warszawskiej giełdy.

Zapowiedź rządu może spowodować poważne problemy dla warszawskiej giełdy, ponieważ najazdy funduszy emerytalnych pozbawią rynek płynności. Jest to szczególnie istotne, gdyż fundusze emerytalne ponoszą duże wydatki na giełdzie. Niemniej jednak niektóre spółki giełdowe już pracują nad wykupem akcji własnych, by uniknąć ryzyka, że fundusze emerytalne zdławią ich zyski. Może je jednak czekać niemiły szok, ponieważ polski rząd wielokrotnie powtarzał, że nie planuje nacjonalizacji żadnego OFE.

Zasiłek wyrównawczy

Zakład Ubezpieczeń Społecznych publikuje stawki zasiłku rodzinnego. Świadczenia te są wypłacane przez ośrodki pomocy społecznej i mogą mieć formę pieniężną lub rzeczową. Ustawa o świadczeniach pielęgnacyjnych określa, kto kwalifikuje się do tego świadczenia. Są to obywatele polscy mieszkający w Polsce lub cudzoziemcy posiadający kartę pobytu lub status uchodźcy. Zasiłek rodzinny przysługuje osobie potrzebującej i jej dzieciom. Wysokość zasiłku rodzinnego zależy od dochodu osoby i poziomu opieki, ale zakwalifikowana osoba może być uprawniona do dwóch świadczeń.

Zasiłek wychowawczy jest wypłacany na dzieci poniżej ósmego roku życia i na dzieci powyżej czternastego roku życia. Jeżeli dziecko jest niepełnosprawne, rodzice otrzymują dodatkowe 14 dni zasiłku. Zasiłek rodzinny jest wypłacany w zależności od wieku dzieci. Te poniżej 18 roku życia mogą otrzymać do 60 dni tego zasiłku rocznie. Osoby, które mają dzieci w wieku 19 lat i starsze, mogą być uprawnione do otrzymywania dodatkowych świadczeń. Osoby po trzydziestce mogą ubiegać się o rentę już w wieku 14 lat, jeśli się do tego kwalifikują.

Aby ubiegać się o rentę, wnioskodawca musi spełnić pewne wymagania. Musi być obywatelem polskim i posiadać obywatelstwo polskie w czasie represji i działań wojennych. Dowód potwierdzający ten status musi być dołączony do wniosku. Należy przedstawić kserokopię polskiego paszportu lub dowodu osobistego danej osoby. Musi też przedstawić kopie swoich danych osobowych i miejsc stałego zamieszkania.

Dodatek rehabilitacyjny

Dodatek rehabilitacyjny dla 14 emerytów i rencistów w Polsce jest stopniowo wprowadzany od początku 2018 roku. Rząd ogłosił plan, który zakłada obniżenie wieku emerytalnego z 66 do 63 lat do 2022 roku. Plan ten da również ludziom szansę na kontynuowanie pracy po przejściu na emeryturę, co spowoduje obniżenie należnych wypłat. Reforma jest uważana za przykład globalnej jakości emerytur, a Polska jest częścią starzejącej się Europy. Na tej reformie skorzystają zarówno starsi, jak i młodsi.

Świadczenia z tytułu rehabilitacji i opieki długoterminowej są świadczeniami rzeczowymi i pieniężnymi. Dostępne są również świadczenia z pomocy społecznej dla osób, które są chore lub nie mogą pracować przez dłuższy czas, a mogą być niezdolne do pracy. Dodatek na opiekę medyczną jest wypłacany rodzicom, małżonkom lub innym krewnym, którzy zapewniają opiekę niepełnosprawnej osobie dorosłej. Co więcej, zasiłek ten jest dostępny tylko dla osób o niskich miesięcznych dochodach.

Zobacz też:  Renta chorobowa ile wynosi w krusie

Ogólnie rzecz biorąc, osoby pracujące na podstawie umowy o pracę lub umowy zlecenia są zobowiązane do opłacania składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, ale to ostatnie jest opcjonalne. W Polsce zasiłek rehabilitacyjny dla 14 emerytów i rencistów jest równy czterdziestu procentom średniego wynagrodzenia danej osoby. Ponadto świadczenie to jest wypłacane w walucie obcej pracownikom polskich urzędów konsularnych i placówek dyplomatycznych. Co więcej, zasiłek pielęgnacyjny będzie wypłacany osobie uprawnionej tylko raz, chyba że otrzymuje ona emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy.

W ciągu ostatnich kilku lat polski rząd wprowadził nowy system emerytalny. Poprzedni system był kontynentalnym europejskim systemem repartycyjnym o zdefiniowanym świadczeniu. Oprócz emerytur obejmuje on emerytury z ubezpieczenia społecznego, emerytury rolnicze i emerytury pomostowe. Obejmuje nawet emerytury macierzyńskie. W Polsce nowy system dywersyfikuje ryzyko i ułatwia emerytom przejście na emeryturę.

Świadczenie wychowawcze (Rodzina 500 plus, powszechne)

Od wprowadzenia programu świadczeń “Rodzina 500+” w 2016 roku skorzystało z niego ponad 3,99 miliona dzieci i rodzin. Świadczenia te, które są wolne od podatku, są wypłacane wszystkim rodzinom z dziećmi poniżej 18 roku życia. Świadczenia są dostępne zarówno dla gospodarstw domowych o niskich, jak i średnich dochodach i mają charakter uniwersalny. Program “Rodzina 500+” ma na celu zwiększenie liczby urodzeń i zmniejszenie ubóstwa rodzin. Obecnie program obejmuje dwurodzinne gospodarstwa domowe z dziećmi w wieku do 18 lat.

Świadczenie wychowawcze, znane jako Rodzina 500 plus, jest wypłacane rodzicom, których dzieci nie ukończyły 18 roku życia. Świadczenie wychowawcze jest też wypłacane rodzinom z dziećmi niepełnosprawnymi lub wymagającymi specjalnej troski. Istnieją też inne świadczenia dla rodzin, zwane Zasiłkiem rodzinnym, które są uzależnione od wieku dziecka.

Program ten zapewnia zasiłek wychowawczy w wysokości do 80% średnich zarobków ubezpieczonego z ostatnich 12 miesięcy. Jest on wypłacany przez okres do dwóch tygodni i musi być odebrany przed ukończeniem przez dziecko siódmego roku życia. Obejmuje on również świadczenia macierzyńskie przez okres do 20 tygodni i może trwać do 31-37 tygodni, jeśli matka i dziecko są bliźniakami.

Programowi temu przypisuje się zwiększenie liczby urodzeń. Tegoroczne statystyki wskazują, że urodziło się około 25 tysięcy dzieci więcej niż w 2015 roku, a przewiduje się, że do końca tego roku liczba ta osiągnie nawet 35 tysięcy. Krytycy programu okazali się bezpodstawni, ponieważ pieniądze otrzymywane w formie zasiłków nie zniechęciły beneficjentów do pracy. Co więcej, program pomógł rodzinom poprawić ich warunki życia i bezpieczeństwo finansowe, zmniejszając ubóstwo i poprawiając jakość życia.

Jednoroczna renta dożywotnia

Pierwszy filar systemu emerytalnego już funkcjonuje, ale techniczne elementy drugiego filaru są obecnie przedmiotem debaty. We wrześniu rząd przedstawił projekt ustawy wprowadzającej emerytury pomostowe, które pozwalają członkom niektórych grup zawodowych na pobieranie świadczeń przedemerytalnych w trakcie życia zawodowego. Obecnie drugi filar jest w dużej mierze niefinansowany, ale rząd ma nadzieję, że wkrótce to się zmieni. Jednorazowe renty dożywotnie dla 14 emerytów zostaną wprowadzone w przyszłym roku.

Jednym z głównych problemów związanych z męskimi rentami dożywotnimi jest to, że pozostawiają oni swoje żony z niewystarczającą ochroną przed utratą życia. Ryzyko przedwczesnej śmierci ich żon jest poważnym problemem finansowym. Mężczyzna dożywotnik często cieszy się lepszym zdrowiem niż jego żona. Ponadto może on być zobowiązany do ochrony wdów przed finansowym ryzykiem wdowieństwa, które może wpłynąć na wyniki ekonomiczne w późniejszym życiu. Polisa może ostatecznie wpłynąć korzystnie na dobrobyt ekonomiczny wdów.


Podobne Tematy:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Związane stanowiska